Cel Fundacji

Celem głównym Fundacji jest zebranie funduszy na zbudowanie pomnika "Misia Wojtka" w mieście Sopot a następnie pomoc w jego utrzymaniu. Przez realizację celu głównego Fundacja pragnie wspomóc realizację celu długoterminowego jakim jest propagowanie historii udziału polskiego oręża w II Wojnie Światowej po stronie aliantów zachodnich.

Wyświetl statut Fundacji

Przyciśnij tutaj, aby zobaczyć statut

Statut
Fundacji Na Rzecz Budowy Pomnika “Misia Wojtka” w Sopocie

§1

1. Ewa Rakowska, zwana dalej “Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Katarzynę Grajewską-Bartosz 81-805 w kancelarii notarialnej 81-805 Sopot, ul Podjazd 7 m.2, Fundację o nazwie: Fundacja Na Rzecz Budowy Pomnika “Misia Wojtka” w Sopocie, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), art. 3 ust. 1-2 oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 i 20-21, jak również postanowień niniejszego statutu.

3. Fundator za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji

§ 3

Celem krótkotrwałym Fundacji jest zebranie funduszy na zbudowanie pomnika “Misia Wojtka” w mieście Sopot a następnie pomoc w jego utrzymaniu. Przez realizację celu głównego Fundacja pragnie wspomóc realizację celu długoterminowego jakim jest propagowanie historii udziału polskiego oręża w II Wojnie Światowej po stronie aliantów zachodnich.

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe przez:

a. promowanie wiedzy o “Misiu Wojtku” w kraju i za granicą,

b. organizowanie i udział w imprezach promujących ideę zbudowania Pomnika “Misia Wojtka”,

c. organizowanie wystaw, koncertów, występów, spotkań propagujących cel Fundacji

d. promowanie wiedzy o historii II Korpusu Wojska Polskiego w czasie II Wojny Światowej ze szczególnym naciskiem na historię bitwy pod Monte Casino i udziału w niej “Misia Wojtka” w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

e. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;

f. powiększanie majątku fundacji do poziomu zapewniającego postawienie zaprojektowanego pomnika w Sopocie.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe zebrane przez Fundację.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 2500 zł z czego na działalność statutową przeznacza 1500 zł, a na działalność gospodarczą 1000 zł.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych

a. działalności gospodarczej (jeśli podjęta).

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów na kosztami na działalność statutową opisaną w § 3 i § 4.

§ 6

1. Fundacja może prowadzi

2. działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,

b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,

c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,

d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,

e. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z

f. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 8

Organami Fundacji są: Zarząd, Rada Fundacji. Komisja Rewizyjna (organ kontroli wewnętrznej)

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

f. powoływanie Dyrektora Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 12

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 14

3. Do zadań Rady należy w szczególności:

a. Nadzór nad działalnością Fundacji.

b. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

c. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

d. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

e. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

f. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 15

Komisja Rewizyjna - organ kontroli wewnętrznej składający z minimum trzech osób powołany przez Radę Fundacji jest niezależny od zarządu.

1. Do zadań Komisji rewizyjnejj należy dokonywanie monitorowanie działalności Fundacji pod kątem realizacji celów statutowych oraz zdawanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie przynajmniej raz w roku.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które nie są skazane  prawomocnym wyrokiem i niepowiązane z żaden sposób z członkami zarządu np. nie mogą być spokrewnione

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Ludzie Fundacji

Ewa Rakowska-Eggar

Założycielka Fundacji Na Rzecz Budowy Pomnika Misia Wojtka w Sopocie, w Klubie Przyjaciół Misia Wojtka piastuje funkcje Prezesa. Urodzona w Sopocie, ale od 1978 r mieszkająca poza krajem, najpierw we Florencji, gdzie studiowała krytykę sztuki, a od 1980 r w Londynie. Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW od 30 lat pracuje jako międzynarodowy przewodnik turystyczny po Europie. Życie dzieli miedzy 2 domy: jeden w Londynie i drugi w Sopocie. W wolnych chwilach interesuje się dekoracja wnętrz i tańczy argentyńskie tango. Mężatka, matka 19-letniej Aleksandry.

Andrzej Fórmaniak

dr inż., w Klubie Przyjaciół Misia Wojtka piastuje funkcję skarbnika, a w Fundacji jest członkiem komisji rewizyjnej.
Mieszkaniec Sopotu, ale od 1989 roku również mieszkający w Londynie. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, inżynier mechanik z ponad 40-letnim doświadczeniem związanym głównie z transportem kolejowym w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w zagadnieniach niezawodności i bezpieczeństwa transportu kolejowego. Udziela się w różnych stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Jest żonaty, ma dwie córki i dwóch wnuków. Zainteresowania: narty, rolki, brydż i zona, w zależności od pory roku.

Jan Mystkowski

w Klubie Przyjaciół Misia Wojtka piastuje funkcję członka rady Fundacji.  Warszawiak, operator filmowy i telewizyjny, obecnie na emeryturze. Pracował w TVP, a w latach 1981-1991 w NBC-News. Autor zdjęć do licznych reportaży telewizyjnych z terenów objętych działaniami wojennymi: Bliski Wschód, Afganistan, Irak, Czeczenia, Kosowo. Rodzinnie i poprzez przyjaciół mocno związany z Sopotem. Syn Krzysztof - znany trójmiejski fotoreporter, dwoje wnucząt.

Bogusław Borys

dr hab., specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, emerytowany kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej GUMed, wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej, autor ok. 80 prac naukowych, pieciu książek popularyzującym wiedzę medyczną, promotor doktoratów. Organizator i kierownik studiów podyplomowych: Mieszkaniec Gdańska. Żonaty, ojciec czworga dorosłych dzieci. Jako mieszkaniec Gdańska od lat uwielbia spacery z żoną w Sopocie. Z fenomenem Misia Wojtka zetknął się pracując w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał człowieka, który walczył pod Monte Cassino i wielokrotnie historię Misia Wojtka wspominał. W Fundacji pełni funkcję członka zarządu.

Monika Agnew

Monika Agnew, sopocianka, skończyła handel zagraniczny Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywne życie zawodowe ma już za sobą, stąd może poświęcić trochę swojego czasu udzielając się jak członek Rady Fundacji Budowy Misia Wojtka w Sopocie. Po wielu latach spędzonych w Londynie wróciła do Sopotu, chociaż często wyjeżdża na zimę do Hiszpanii. Imała się wielu zawodów, najdłuższe lata przepracowała w turystyce. Jej pasją jednak jest projektowanie wnętrz. Jest miłośniczką zwierząt, głównie kotów.

Ewa Bell

Ewa jest z Trójmiasta. Urodzona w Sopocie, potem mieszkała we Wrzeszczu, następnie w Gdańsku, a ostatnio w Gdyni, ale ze sporym okresem spędzonym zagranicą. Absolwenta anglistyki na Uniwersytecie w Poznaniu. Po dyplomie powrót do Sopotu, do mamy i do stałej pracy na Uniwersytecie Gdańskim (UG), w Studium Języków Obcych. Po trzech latach na UG wyjechała do Libii, gdzie spotkała swojego obecnego męża i tak rozpoczeła okres kilkunastu lat spędzonych zagranicą. Wspólna praca w Arabii Saudyjskiej i innych krajach Bliskiego Wschodu. Między innym praca na Uniwersytecie w Riyadzie, w International British School. Po powrocie działalność gospodarcza w swojej firmie w nowej Polsce. Nadal podróże i nadal ciekawość świata. Obecnie Ewa jest więc na emeryturze i chociaż mieszka w piękniejącej z każdym dniem Gdyni, to z radością odwiedza Sopot i przechadza się po jego urokliwych miejscach. W Fundacji działa jako Prezes Zarządu.

Joanna Rakowska

Sopocianka, absolwentka cybernetyki ekonomicznej i informatyki na Uniwersytecie Gdańskim, ostatnie 9 lat spedziła na placówce w Szanghaju, a przedtem 5 lat w Genui towarzysząc mężowi podczas jego obowiązków zawodowych. Zakochana w trójce wnuków, interesuje się kuchnią orientalna. Pomimo wiele lat spędzonych zagranica i wielu podróży do interesujących zakątków na świecie uważa, że najlepiej na świecie mieszka się w Sopocie. W Fundacji powierzono jej odpowiedzialną rolę w Komisji Rewizyjnej.

Anna Suchocka

mgr filologii angielskiej, mężatka, ma córkę i dwóch wnuków. Po studiach pracowała w "Lingwiscie" w Warszawie. Od czerwca 1981 mieszka w Londynie, gdzie najpierw pracowała w BBC World Service, nastepnie w firmie finansowej a obecnie pracuje jako tłumacz i udziela się społecznie w kilku polskich organizacjach. Inspiracją w zaangażowanie się w działalność Fundacji na Rzecz Budowy Pomnika MISIA WOJTKA w Sopocie był jej wnuczek - Marlon, który w ubiegłym roku w wypracowaniu z historii o bohaterze II Wojny Światowej opisał Misia Wojtka wzbudzając zainteresowanie jego historią wśród angielskich uczniów swojej klasy. Ania sama o misiu usłyszała pierwszy raz od swojego dziadka Adama Rzeszowskiego (pseudonim Żmija) żołnierza, który wraz z II Korpusem brał udział w Bitwie o Monte Cassino. Ania w Fundacji zasiada w jej Radzie i organizuje zbiórkę funduszy w Londynie.

Zofia Dekowska

Urodzona w Chełmnie, mieście "Zakochanych". Od paru lat Jej centrum życiowym jest Sopot. Tu udziela się w Stowarzyszeniach i Projektach na rzecz mieszkańców Sopotu. Matka trójki dzieci: Sonaty,Rolanda i Jagody. Od 18 lat babcia Julii i 6 letniego Marcinka. Wykładowca i instruktor praktycznej nauki zawodu. Kosmetolog i Podolog. Miłośniczka wszystkich zwierząt,ale najbardziej kocha swego boksera o imieniu BUFO. Córka żołnierza II Korpusu Bitwy o Monte Cassino-Karola Kalinowskiego, który często wspominał o wspaniałym MISIU WOJTKU. W Fundacji powierzono jej odpowiedzialną rolę w Komisji Rewizyjnej.

Jak również:

Filip Michalski, Katarzyna Berent - entuzjaści Misia Wojtka i twórcy tej strony internetowej

Historia

Historia Fundacji Na Rzecz Budowy Pomnika “Misia Wojtka” w Sopocie

Jesienią 2011r. zamieszkała w Londynie sopocianka Ewa Rakowska-Eggar przeczytała w lokalnej prasie informacje o wystawie w Instytucie Sikorskiego poświęconej Misiowi Wojtkowi – uczestnikowi Bitwy pod Monte Cassino .
Mimo, że pracuje jako międzynarodowy przewodnik turystyczny i żywo interesuje się historią II Wojny Światowej, nigdy przedtem nie słyszała o tym niezwykłym niedźwiedziu.

Po obejrzeniu wystawy, zafascynowana postacią Wojtka, postanowiła dołożyć wszelkich starań, aby rozsławić jego imię również wśród współczesnego pokolenia Polaków w kraju. I tak powstał pomysł stworzenia w Sopocie pomnika Misia - żołnierza.

Dlaczego akurat w Sopocie? Bo przeciez tutaj mamy najsłynniejszy deptak nazwany imieniem Bohaterów Monte Cassino, tutaj przyjeżdżają tłumy turystów z kraju i zagranicy; tutaj będąc na wakacjach ludzie mają czas przystanąć zaintrygowani niedźwiedziem dźwigającym pocisk, dotknać go, zrobić zdjęcie, opowiedzieć dzieciom i gościom jego niezwykłą historię.

Marzenie Ewy przekształciło się we wspólna inicjatywę kilku osób, które wspólnie założyły Klub Przyjaciół Misia Wojtka.
Nastapiły spotkania z przedstawicielami władz Sopotu, środowisk artystycznych i byznesowych w rezultacie których inicjatywę poparto. Spotkała się ona również z dużym zainteresowaniem sopockich harcerzy i środowisk kombatanckich.

Powstanie Fundacji Na Rzecz Budowy Pomnika “Misia Wojtka” w Sopocie było naturalnym przedłużeniem wcześniejszych działań klubu i dawało działaniom tym ramy prawne. Założyliśmy konto w londynskim banku HSBC i również w kraju. Fundusze na ten szlachetny cel zaczeły wpływać od sympatykow Misia Wojtka z całego świata.
Wszyscy razem naszym zaangażowaniem utrwalamy jego legendę mając nadzieję zdążyć z odsłonieciem pomnika w 70-tą rocznice pamiętnej Bitwy pod Monte Cassino jaka przypada 18 Maja 2014 r. albo trochę później w kolejną rocznice.

Projekt Pomnika

projektant pomnika: Paweł Sasin – urodzony w 1977 roku w Gdańsku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby pod kierunkiem prof. Stanisława Radwańskiego. Dyplom uzyskał w 2003 roku z wyróżnieniem. W latach 2004–2009 był asystentem w Pracowni Rzeźby Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Od 2007 do 2009 roku pracował jako Plastyk Miejski w Urzędzie Miasta Sopotu. W 2013 roku (we współpracy z A. Dziejowskim) wygrał konkurs na projekt i realizację pomnika Gdynian Wysiedlonych.

Pomnik Misia Wojtka upamiętniałby wszystkich żołnierzy II ws wyrastając ponad wszelkie podziały polityczne. Wierzymy, że służyłby on również budzeniu zainteresowania historią wśród młodych Polaków.